N 1  կավեկախազարդ և մատանի

Z 1 կավեկախազարդ և մատանի

N 2 Կավե ականջօղ և մատանի

Z 2 Կավե ականջօղ և մատանի

N 3 Կավե կախազարդ

Z 3 Կավե կախազարդ

N 4 Կավե կախազարդ

Z 4 Կավե կախազարդ

N 5 Կավե ականջօղ

Z 5 Կավե ականջօղ

Z 6 Կավե կախազարդ և մատանի

Z 6 Կավե կախազարդ և մատանի

Z 7 Կավե կախազարդ և մատանի

Z 7 Կավե կախազարդ և մատանի

Z 8 Կավե կախազարդ

Z 8 Կավե կախազարդ

Z 9 Կավե մատանիներ

Z 9 Կավե մատանիներ

Z 10 Կավե կախազարդ

Z 10 Կավե կախազարդ

Z  Ականջօղ՝ դեղձի մշակված կորիզներից

Z 11   Ականջօղ՝ դեղձի մշակված կորիզներից

 

 

 

 

 

 

 

Z 12 Կավե ականջօղ

Z 12 Կավե ականջօղ

Z 13 Կավե մատանի

Z 13 Կավե մատանի

Z 14 Կավե կախազարդ և մատանի

Z 14 Կավե կախազարդ և մատանի

Z 15 կավե կախազարդ և ականջօղ

Z 15 կավե կախազարդ և ականջօղ

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s